Виртуален бизнес инкубатор

На 02.02.2012 г. „ТИ ВИ БИ“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ БИ-02-7/02.02.2012 „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР В ГР. ДИМИТРОВГРАД“, одобрен за финансиране по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Откриването на бизнес инкубатора има за цел подобряване бизнес средата в Хасковска област, създаване на нови работни места, увеличаване доходите на заетите в инкубираните предприятия, увеличаване броя на стартиращите малки и средни предприятия, развитие на експортния им профил, насърчаване на иновациите, особено в перспективните на областта сектори, както и подобряване на процеса на привличане на инвестиции.

incubator-sait